Thuộc tính sản phẩm

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Trước khi thêm bất kỳ sản phẩm nào lên website bán hàng, bạn cần nghĩ xem trang web của mình sẽ bán những mặt hàng gì và có những lựa chọn nào dành cho khách hàng. Tức là bạn cần thiết lập danh mục sản phẩm và thuộc tính sản phẩm.

Thuộc tính sản phẩm là những đặc điểm riêng ở sản phẩm, giúp khách hàng chọn lựa món đồ phù hợp nhất dành cho họ, có thể chia làm 2 loại:

  • Thuộc tính chung: màu sắc kích thước. Để liên kết WooCommerce với Printub, các thuộc tính chung trên Woo Web cần đồng bộ với các thuộc tính có trên hệ thống Printub. Để thiết lập thuộc tính chung của sản phẩm, trong Bảng tin trình quản lý, bạn chọn WooCommerce > Sản phẩm > Các thuộc tính.
  • Thuộc tính riêng: Sau khi thêm các sản phẩm lên website, người dùng có thể bổ sung các thuộc tính riêng bao gồm: tên sản phẩm, dòng sản phẩm, mockup, mức giá,