Template

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Trên website Printub, template là những mẫu thiết kế với hình ảnh tương tự với sản phẩm áo in tràn để người bán dễ dàng tải về và đặt hình thiết kế của mình lên. Sau khi đặt hình ảnh lên các mảnh trên template, bạn tải file này lên hệ thống và Printub sẽ sản xuất áo dựa trên thiết kế.

Để tải template về máy, trong trang tạo chiến dịch, chọn sản phẩm in tràn toàn thân (in 3D) bạn muốn tùy chỉnh và chọn “Tải về template” để down file ZIP chứa template áo về máy. Sau khi giải nén file ZIP, ta có được 1 file .PSD template áo và 1 folder chứa template các mảnh của áo.

Mở file t shirt-template bằng Photoshop. Template thể hiện 2 phần: 

  • Các mảnh áo 
  • Mockup 2 mặt trước – sau của áo

Để gắn thiết kế áo, bạn cần lần lượt đưa thiết kế từng mảnh của áo lên các layers tương ứng trong template. Sau đó, ta có thể xem mockup của áo để biết được sản phẩm cuối cùng trông như thế nào.

Khi hoàn tất thiết kế trên tất cả các mảnh, bạn tải template này lên Printub để tạo chiến dịch hoàn chỉnh.

Xem thêm: Thiết kế sản phẩm áo in tràn (in 3D) trên Printub