Nhóm

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Nhóm là tính năng được Printub phát triển nhằm đơn giản hóa công việc quản lý đồng thời hỗ trợ đánh giá hiệu quả kinh doanh. Người quản lý nhóm có quyền:

  • Quản lý tài khoản bán hàng của các nhân viên.
  • Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bán hàng.

Với tính năng Quản lý nhóm, bạn có thể thực hiện các thao tác Chỉnh sửa thành viên nhóm và Theo dõi đơn hàng mà từng thành viên đã lên.

Sau khi tạo các username cho thành viên trong nhóm, người bán hàng cung cấp username và mật khẩu cho các thành viên nhóm. Thành viên nhóm đăng nhập sẽ chỉ truy cập được phần Đơn đặt hàng và thao tác tạo đơn hàng nhanh cho khách hàng, không thể xem được các khu vực khác.

Xem thêm: Quản lý nhóm