Nhận diện thương hiệu

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Nhận diện thương hiệu là tất cả những gì có thể nhìn thấy và có thể tạo liên tưởng về thương hiệu mà doanh nghiệp muốn xây dựng và gìn giữ trong tâm trí của khách hàng mục tiêu. Nó phải được xây dựng trên cơ sở các thuộc tính của thương hiệu: Sản phẩm, tổ chức, nhân sự và biểu tượng cho thương hiệu…

Vậy, hệ thống nhận diện thương hiệu gồm tất cả các loại hình và cách thức mà thương hiệu có thể tiếp cận với khách hàng như: 

  • Biểu trưng (logo)
  • Văn phòng phẩm (Tiêu đề thư, name card, phong bì và card visit…)
  • Tài liệu Marketing (Tờ rơi, tờ gấp, website,…)
  • Sản phẩm và bao bì (Sản phẩm bán và bao bì của chúng)
  • Trang phục (Đồng phục của nhân viên)
  • Chỉ dẫn (Biển hiệu công ty, biển tên phòng, khu vực,…)
  • Thông điệp và hành động (Thông điệp được truyền tải qua các phương tiện truyền thông trực tiếp hoặc gián tiếp)
  • Các phương tiện vận tải
  • Hệ thống phân phối, chuỗi các cửa hàng 
  • Các hình thức quảng cáo, sự kiện khác…

Trong hầu hết các trường hợp, thiết kế nhận diện căn cứ vào các phương tiện hình ảnh sử dụng trong công ty, thường được tổng hợp trong một bộ hướng dẫn quy chuẩn thiết kế. Những quy chuẩn nhận diện thường được áp dụng làm sao nhận diện áp dụng một cách đa dạng, xuyên suốt và toàn bộ, nhận diện sử dụng các bảng màu, phông chữ, bố cục… đã được phê duyệt. Những hướng dẫn quy chuẩn đảm bảo việc nhận diện của công ty chặt chẽ để dễ dàng nhận biết hơn.

Một hệ thống nhận diện thương hiệu mạnh phải có một ý tưởng cụ thể, khác biệt, dễ nhớ, đáng tin cậy, uyển chuyển, linh động và phải thể hiện được một bản sắc truyền tải giá trị cốt lõi thương hiệu của doanh nghiệp.