Lợi nhuận thuần (Lợi nhuận ròng)

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Lợi nhuận thuần (còn được gọi là lãi thuần, thu nhập ròng hoặc lợi nhuận ròng) là thước đo lợi nhuận của một doanh nghiệp sau khi hạch toán tất cả các chi phí và thuế. Đó là lợi nhuận thực tế, và bao gồm các chi phí hoạt động được loại trừ khỏi lợi nhuận gộp.

Công thức tính lợi nhuận ròng: Lợi nhuận ròng = Doanh thu bán hàng – Tổng chi phí