Lợi nhuận gộp

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Lợi nhuận gộp là phần lợi nhuận kiếm được sau khi trừ chi phí liên quan đến việc sản xuất và bán sản phẩm, hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty.

Lợi nhuận gộp đánh giá hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng lao động và vật tư của họ trong sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ.

Số liệu tính toán lợi nhuận gộp chỉ xem xét chi phí biến đổi, nghĩa là chi phí dao động theo mức sản lượng, chẳng hạn như:

  • Nguyên vật liệu
  • Lao động trực tiếp 
  • Hoa hồng cho nhân viên bán hàng 
  • Thiết bị
  • Phí vận chuyển

Công thức tính lợi nhuận gộp: Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng – Giá vốn hàng bán