Chỉ số hoạt động quan trọng (KPI)

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

KPI (tiếng Anh là Key Performance Indicator) là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động của một bộ phận trong một công ty hoặc sự vận hành của cả công ty. Mỗi bộ phận trong công ty sẽ có những chỉ số KPI khác nhau.

Có 2 cách tính KPI: định tính và định lượng

  • Giá trị định tính: dựa trên hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm nhận, sở thích hoặc ý kiến cá nhân và được biểu thị qua dạng số hoặc văn bản để diễn giải những chỉ số này.
  • Giá trị định lượng: không có ảnh hưởng bởi cảm nhận, đánh giá hoặc diễn giải của cá nhân được biểu hiện qua con số khách quan và được so sánh với một tiêu chí đã quy định trước đó.

Khi đề ra KPI cho một hoạt động, công việc nào đó, chúng ta cần tuân thủ quy tắc SMART:

  • Specific (Cụ thể, rõ ràng): KPI cần được xác định và định nghĩa rõ ràng, cần hướng đến một mảng/yếu tố nào đó cần cải thiện. KPI vô giá trị là khi KPI không cụ thể và rõ ràng, không có một đóng góp gì trong việc cải thiện hiệu quả công việc
  • Measurable (Đo lường được): Nếu một không thể đo lường được hoặc không có một tiêu chuẩn, chuẩn mực hiệu quả để đánh giá thì nghĩa là KPI đó vô giá trị. Vì vậy cần phải có khả năng đo lường và đánh giá được bằng số liệu và báo cáo.
  • Attainable (Có thể đạt được): Nguồn lực, ngân sách có đủ để thực hiện mục tiêu không? Mục tiêu quá cao so với khả năng của bạn sẽ là một mục tiêu viển vông. 
  • Relevant (Thực tế): Điều quan trọng nhất là KPI cần phải mang tính thực tế. Ta không nên đặt KPI cho nhân viên dựa trên niềm tin hay một giả thuyết nào đó.
  • Time-bound (Có thời hạn cụ thể): Phải đặt ra được mốc thời gian cụ thể để biết được rằng khi nào công việc hoàn thành để có thể dễ dàng đánh giá được mức độ hoàn thành công việc đó. Không nên giao KPI hay công việc nào đó nếu nhân viên của bạn không thể xác định được deadline hoàn thành xong công việc.