Kích thước file/tập tin

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Kích thước file là kích thước của một tập tin máy tính. Thông thường nó được đo bằng đơn vị byte với một tiền tố. 

Những đơn vị này thường được mô tả sử dụng tương ứng các thuật ngữ KB, MB, GB và TB với cách chuyển đổi như sau:

Nguồn: Wikipedia

Kích thước tối đa của file thiết kế tải lên hệ thống Printub là 20MB.