Khấu hao

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Khấu hao là việc định giá, tính toán và phân bổ một cách có hệ thống các giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng nhất định. Khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) sẽ được doanh nghiệp tính dựa vào chi phí sản xuất kinh doanh trong một khoảng thời gian sử dụng TSCĐ. Khấu hao TSCĐ có liên quan đến việc hao mòn tài sản, tức là sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng do tham gia vào quá trình SXKD, do hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ.

Phương pháp khấu hao TSCĐ cần phải được xem xét lại theo định kỳ nhất định và thường là cuối năm tài chính. Nếu có sự thay đổi đáng kể trong cách thức sử dụng tài sản để đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, thì được thay đổi phương pháp khấu hao và mức khấu hao tính cho năm hiện hành và năm tiếp theo.

Theo nghiệp vụ kế toán thì sẽ có 3 phương pháp khấu hao được áp dụng hiện nay:

  • Khấu hao đường thẳng (khấu hao tuyến tính)
  • Khấu hao theo khối lượng sản phẩm
  • Khấu hao theo số dư giảm dần

Theo đó mỗi phương pháp tính khấu hao sẽ sử dụng các yếu tố khác nhau, cũng như mang lại hiệu quả khác nhau cho doanh nghiệp.