Giá vốn hàng bán

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Quy mô doanh nghiệp lớn hay nhỏ phụ thuộc vào việc đầu tư vốn của bạn. Giá vốn hàng bán là toàn bộ chi phí để tạo ra một thành phẩm. Đối với một công ty thương mại, giá vốn là tổng chi phí cần thiết để hàng có mặt tại kho (giá mua từ nhà cung cấp, vận chuyển, bảo hiểm…). Đối với công ty sản xuất sẽ phức tạp hơn do đầu vào là nguyên liệu chứ chưa phải thành phẩm.

Giá vốn hàng bán sẽ được tính toán dựa trên hợp đồng với nhà cung cấp quy định cụ thể.

Ví dụ: Với người kinh doanh quần áo thời trang, giá vốn hàng bán được tính bằng tổng chi phí nhập quần áo về kho, chi phí đi lại/đặt giao hàng hóa về kho. Đây là cách tính giá vốn đối với hình thức bán lẻ quy mô nhỏ không đầu tư thiết bị hay thuê nhân viên.