Điểm hòa vốn

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu bán ra vừa đủ để bù đắp tất cả các chi phí, bao gồm chi phí cố định (định phí) và chi phí biến đổi (biến phí). Điều này có nghĩa là tại điểm hòa vốn người sản xuất không thu được lãi, nhưng cũng không bị lỗ.

Điểm hòa vốn có thể được phản ánh theo đơn vị hiện vật hoặc giá trị.

Doanh số hòa vốn phản ánh doanh thu tối thiểu trước khi bị lỗ.