Chi phí cố định

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Chi phí cố định là những phần chi phí kinh doanh không thay đổi theo quy mô sản xuất, nếu xét trong một khuôn khổ công suất sản xuất nhất định. Chi phí cố định cùng với chi phí biến đổi tạo thành tổng chi phí theo công thức:

Tổng chi phí = Chi phí biến đổi + Chi phí cố định

Ví dụ: Tiền thuê mặt bằng làm cửa hàng của một doanh nghiệp không thay đổi theo quy mô sản xuất hay doanh thu của cửa hàng. Chi phí này được coi là một khoản chi cố định.