Chi phí biến đổi

Quay lại Trang Danh Sách Thuật Ngữ

Chi phí biến đổi là thứ chi phí mà tỷ lệ của nó trong tổng chi phí sản xuất ra một sản phẩm sẽ thay đổi khi sản lượng thay đổi. Chi phí biến đổi cùng với chi phí cố định tạo thành tổng chi phí theo công thức:

Tổng chi phí = Chi phí biến đổi + Chi phí cố định

Ví dụ: Một hãng thuê lao động để sản xuất một mặt hàng. Vì lý do nhất định, hãng phải thu hẹp sản xuất (giảm sản lượng) và giãn thợ thì chi phí dành cho lao động trong tổng chi phí sản xuất một sản phẩm sẽ giảm đi. Ngược lại, khi hãng mở rộng sản xuất (tăng sản lượng) và thuê thêm lao động, chi phí dành cho lao động trong tổng chi phí sản xuất một sản phẩm sẽ tăng lên.